• Helpdesk met whatsapp
  • Snelle levering
  • Niet goed, geld terug

4.416 reviews

Algemene voorwaarden | DealPatrol

Placeholder

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met DealPatrol;
Dag: kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door DealPatrol georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DealPatrol en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen DealPatrol en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij DealPatrol zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als DealPatrol gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden DealPatrol niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen DealPatrol de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de wijze waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst kan herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan DealPatrol zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Het aanvaarden van het aanbod geschiedt wanneer consument op “kopen” klikt, zijn persoonlijke gegevens alsmede de betalingsgegevens invult. DealPatrol bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door DealPatrol is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft DealPatrol passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal DealPatrol daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
DealPatrol kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien DealPatrol op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
DealPatrol zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij DealPatrol deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 – Annulering door DealPatrol

DealPatrol kan genoodzaakt zijn een bestelling te annuleren voordat de producten geleverd worden vanwege een voorval waarover DealPatrol redelijkerwijs geen controle kan hebben, waaronder voorvallen ten gevolge van mechanische defecten of transportproblemen die van dien aard zijn dat redelijkerwijs niet van DealPatrol verwacht kan worden dat zij de bestelling uitvoert.
Indien DealPatrol genoodzaakt is een bestelling te annuleren krachtens bovenstaande zal zij consument zo snel mogelijk informeren over de annulering alsmede de creditering van reeds betaalde.

Artikel 6– Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument, en een werkdag betekent elke dag behalve (1). een zaterdag, (2) een zondag of (3) een nationale feestdag. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan DealPatrol retourneren, conform de door DealPatrol verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Om te annuleren zal de consument binnen 14 dagen vanaf de dag na ontvangst, contact moeten opnemen via [email protected] waarin u ons informeert over uw annulering en een ingevuld herroepingsformulier aanleverd, dan wel per email dan wel per post. Daarna heeft de consument nog 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk retour te sturen.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de door artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden genoemde producten.

Artikel 7 – Herroepingsrecht bij levering van diensten

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, of op de dag waarop DealPatrol de overeenkomst heeft bevestigd.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door DealPatrol bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal DealPatrol dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de door artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden genoemde diensten.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

DealPatrol kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien DealPatrol dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
De volgende producten zijn uitgesloten van het wettelijk herroepingsrecht:

bederfelijke producten;
audio/video-opnames, dvd’s of computersoftware waarvan de verzegelde verpakking waarin deze aan consument werden geleverd, is verbroken;
producten die gemaakt zijn volgens de specificaties van de consument;
tijdschriften en maan/weekbladen;
andere producten die vanwege hun aard niet retour gestuurd kunnen worden.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:


a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 10 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan DealPatrol producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar DealPatrol geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien DealPatrol dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie

DealPatrol is niet de fabrikant van de producten die worden aangeboden op DealPatrol. Hoewel DealPatrol haar uiterste best doet om een zo goed mogelijke beschrijving van de producten te geven, en ervoor te zorgen dat de producten van goede kwaliteit en geschikt voor het doel zijn, kunnen de producten die op DealPatrol worden verkocht verschillen van dergelijke productinformatie.
Een door de DealPatrol, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover DealPatrol kan doen gelden.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

DealPatrol zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan DealPatrol kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal DealPatrol geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden overeenkomstig artikel 7:46f Burgerlijk Wetboek.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal DealPatrol het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij DealPatrol tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan DealPatrol bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan per ideal of paypal betaling.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DealPatrol te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft DealPatrol behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

DealPatrol beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

DealPatrol zal een grote mate van nauwkeurigheid betrachten om vergissingen op haar website te voorkomen. Indien er desalniettemin toch vergissingen voorkomen op haar website is DealPatrol op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van dergelijke vergissingen. Wanneer op DealPatrol naar andere websites wordt verwezen is DealPatrol op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud op dergelijk gelinkte websites.
De consument is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van persoons- en/of adresgegevens. DealPatrol kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit onjuist verstrekte informatie van de consument.
DealPatrol is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van (externe) omstandigheden buiten onze controle

Artikel 16 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen DealPatrol en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en wordt de rechtbank van Amsterdam aangewezen als bevoegde instantie.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

Vragen? Whatsapp ons

+31 (0)6 27304374 of scan de QR